I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.beczkapolska.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma

Beczka Polska

Dominik Neweś, Stary Toruń, Długa 5B, 87-134 Zławieś Wielka, posiadająca nr NIP: 9561496368 oraz nr statystyczny REGON 871695967.
2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.beczkapolska.pl
3. Kontakt ze Sklepem Internetowym: beczka@beczkapolska.pl lub telefon / faks 56 678-97-34 w godz. 9:00-17:00 w dni robocze.
4. Regulamin sklepu określa:
- procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
- zmianę i czas realizacji zamówienia,
- prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
- sposoby zapłaty, ceny,
- charakterystyka wyrobów i warunki dostawy towarów,
- pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
- procedurę składania reklamacji,
- zasady ochrony danych osobowych,
- warunki techniczne
- postanowienia końcowe

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
2. Zamówienia można składać elektronicznie poprzez wypełnienie formularza Sklepu Internetowego.
Wystarczy wejść w 'Cennik / Sklep' danej kategorii - ukazuje się tabela z wszystkimi dostępnymi tam produktami. Dodatkowo klikając na 'ID Produktu' wyświetla się szczegółowy opis i zdjęcie wyrobu. Kategorie produktów posiadają standardowe PARAMETRY oraz OPCJE GRATIS. Aby dokonać zamówienia należy kliknąć w tabeli przy wybranym produkcie na znak '+ Dodaj do koszyka'. W ten sposób można wybrać produkty z różnych kategorii. Zawsze pozostają one w koszyku. Następnie klikając w 'Pokaż koszyk' widzimy wszystkie wybrane pzrzez nas produkty. W każdym momencie możemy z dowolnej podkategorii produktów sprawdzić stan zamówienia i je skorygować. Określamy ich ilości oraz dodatkowe OPCJE. Brak wyboru OPCJI oznacza wybór tylko PARAMETRÓW STANDARDOWYCH dla danego produktu. Po wpisaniu ilości i OPCJI akceptujemy zamówienie. Przed wysłaniem zamówienia podajemy dane identyfikacyjne z adresem mailowym. Tu również istnieje jeszcze możliwość wpisania dodatkowych uwag, zapytań dotyczących produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia, itp. Dopiero po kliknięciu "Wyślij zamówienie" zamówienie zostanie wysłane. Po wysłaniu zamówienia zamawiający dostaje automatyczną odpowiedź ze sklepu internetowego co oznacza, że właśnie otrzymaliśmy Państwa zamówienie i jednocześnie prosimy o oczekiwanie na jego potwierdzenie. Tak złożone zamówienie można również wydrukować i wysłać pocztą lub faksem.
3. Zamówienia można również składać korzystając z poczty elektronicznej, faksem lub listownie. W ten sposób można również złożyć zapytania ofertowe. Wysyłając zamówienie w ten sposób koniecznie należy podać dane identyfikacyjne: Zamawiający - Imię, Nazwisko i/lub Nazwa Firmy, Adres, Adres dostawy, numer tel./ fax., adres e-mail.
4. Złożone zamówienie zostaje przez nas potwierdzone osobnym mailem, faksem lub telefonicznie. W potwierdzeniu zawarte są m.in. informacje o terminie dostawy oraz sposobie płatności. Z chwilą otrzymania potwierdzenia następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII.

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie maila na adres beczka@beczkapolska.pl.
2. Terminy realizacji:
a) do 30 dni dla produktów dostępnych w Sklepie o ile ich łączna ilość nie przekracza 10 szt., z wyjątkiem wanien i balii
b) ustalane indywidualnie dla wanien i balii, niedostępnych w Sklepie, nietypowych i wykonywanych na indywidualne zamówienia.
W przypadku b) termin dostawy jest określany orientacyjnie przy potwierdzeniu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość wydłużenia terminu dostawy o czym informujemy drogą mailową lub telefoniczną.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży / umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go mailem do Sprzedającego na adres beczka@beczkapolska.pl, faksem na numer 56 678-97-34 lub pocztą do siedziby firmy, tj. Beczka Polska Dominik Neweś, Długa 5B, 87-134 Stary Toruń.
3. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY
1. Zamówienia do 1000 zł płatne są w całości przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego przy potwierdzeniu zamówienia lub przekazem przed dostawą. W przypadku dostawy gotówką przy odbiorze - za pobraniem obowiązuje dopłata 20 zł do wartości zamówienia. Na zamówienia powyżej 1000 zł oraz wszystkie wyroby niestandardowe obowiązuje przedpłata zaliczki. Zamówienia takie są przyjmowane do realizacji w momencie wpływu środków na konto lub okazaniu potwierdzonego przez bank dowodu wpłaty (faksem, mailem). Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia, może spowodować brak możliwości dotrzymania terminu dostawy lub anulowanie zamówienia.
2. Warunki rabatowe odnoszą się bezpośrednio do produktów z danej kategorii, zamieszczonych w Cenniku, poniżej którego znajduje się informacja o przysługujących rabatach. Rabaty są naliczane automatycznie. Dla stałych Odbiorców oraz firm handlowych możliwe jest ustalenie innych warunków rabatowych. Dla stałych Odbiorców oraz firm handlowych możliwe jest inne określenie warunków płatności. Wszystkie ceny podane zostały w złotówkach.

VI. CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW I WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
1. Wszystkie produkty w naszej ofercie są wykonywane ręcznie przez polskich bednarzy. Z uwagi na drewno, które jest materiałem naturalnym oraz tradycyjną technologię, każdy wyrób jest unikatowy i możliwe są nieznaczne różnice w jego parametrach, które nie wpływają w znaczący sposób na użyteczność i jakość wyrobu. Ze względu na usłojenie wyroby mogą wyglądać inaczej, niż prezentowane na zdjęciach, dopuszczalne są również nieznaczne tolerancje w wymiarach, pojemnościach i odcieniu wybarwienia. Z uwagi na tradycyjną technologię większość oferowanych wyrobów jest wykonywana od chwili potwierdzenia przez nas złożonego zamówienia.
2. Sposób dostawy jest uzależniony od ilości, wielkości i wagi wyrobów. W przypadku zamówień pojedynczych lub niewielkich ilości preferowanym sposobem dostawy jest przesyłka przez firmę kurierską. Wszystkie produkty są standardowo pakowane w kartony i/lub owijane folią. Ceny zawierają koszt dostawy do Klienta na terenie Polski za wyjątkiem paczek powyżej 30kg, lub których suma wymiarów przekracza 2m, najczęściej wanien i balii do saun. W przypadku paczek standardowych wysyłanych firmą kurierską ich cena nie przekracza 30 zł. W 1 paczce znajdują się z reguły maksymalnie 3 wyroby. W przypadku balii i wanien koszt ten wynosi aktualnie od 150 zł. Dla stałych Odbiorców oraz firm handlowych możliwe jest ustalenie innych warunków dostaw.
3. Klient winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
4. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.
5. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY
1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny może w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
2. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.
3. Towary w dziale "Promocja" na stronie Sklepu Internetowego mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
4. Na wszystkie produkty mają zastosowanie warunki gwarancyjne ich producenta. Do beczki dołączona jest stosowna instrukcja użytkowania. Ponieważ produkty wykonane są z drewna, które jest tworzywem naturalnym i zmienia swoje właściwości pod wpływem czynników zewnętrznych, nie bierzemy odpowiedzialności za wady produktów wynikłe z niestosowania się do instrukcji użytkowania. Nie bierzemy również odpowiedzialności za zmiany we właściwościach (smak, zapach itp.) cieczy przechowywanych w beczkach. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane, jeśli zostaną złożone pisemnie, faksem lub mailem w terminie 24 miesięcy od daty dostawy. Na żądanie, inne szczegółowe warunki reklamacji i gwarancji mogą być ustalone indywidualnie w formie pisemnej przy potwierdzeniu zamówienia.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej beczka@beczkapolska.pl.
3. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym, w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.
4. Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera współpracującego ze sklepem i na koszt sklepu www.beczkapolska.pl
5. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
7. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
8. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
9. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
10. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
11. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
12. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.
3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego.

X. WARUNKI TECHNICZNE
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
2. Przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
3. Aktywny adres e-mail.
4. Włączoną obsługę Java Script (zalecane).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. grudnia 2014 r.
2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.beczkapolska.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Regulamin można pobrać tu1. Poprzez formularz "Sklep"

Produkty dostępne w naszym Sklepie są opisane i zaprezentowane na zdjęciach. Wystarczy wejść w 'Cennik / Sklep' danej kategorii - ukazuje się tabela z wszystkimi dostępnymi tam produktami. Dodatkowo klikając na 'ID Produktu' wyświetla się szczegółowy opis i zdjęcie wyrobu. Kategorie produktów posiadają standardowe PARAMETRY oraz OPCJE GRATIS. Aby dokonać zamówienia należy kliknąć w tabeli przy wybranym produkcie na znak '+ Dodaj do koszyka'. W ten sposób można wybrać produkty z różnych kategorii. Zawsze pozostają one w koszyku. Następnie klikając w 'Pokaż koszyk' widzimy wszystkie wybrane pzrzez nas produkty. W każdym momencie możemy z dowolnej podkategorii produktów sprawdzić stan zamówienia i je skorygować. Określamy ich ilości oraz dodatkowe OPCJE. Brak wyboru OPCJI oznacza wybór tylko PARAMETRÓW STANDARDOWYCH dla danego produktu. Po wpisaniu ilości i OPCJI akceptujemy zamówienie. Przed wysłaniem zamówienia podajemy dane identyfikacyjne z adresem mailowym. Tu również istnieje jeszcze możliwość wpisania dodatkowych uwag, zapytań dotyczących produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia, itp. Dopiero po kliknięciu "Wyślij zamówienie" zamówienie zostanie wysłane. Po wysłaniu zamówienia zamawiający dostaje automatyczną odpowiedź ze sklepu internetowego co oznacza, że właśnie otrzymaliśmy Państwa zamówienie i jednocześnie prosimy o oczekiwanie na jego potwierdzenie. Zamówienie można również wydrukować i wysłać pocztą lub faksem.

2. Korzystając z poczty elektronicznej, faksem lub listownie. W ten sposób można również złożyć zapytania ofertowe. Wysyłając zamówienie w ten sposób koniecznie należy podać dane identyfikacyjne: Zamawiający - Imię, Nazwisko i/lub Nazwa Firmy, Adres, Adres dostawy, numer tel./ fax., adres e-mail.

BECZKA POLSKA
Długa 5B, PL 87-134 Stary Toruń
beczka@beczkapolska.pl
tel.kom. 601 800847, tel./fax +48 56 6789713,
Biuro czynne pn - pt od 9 do 17. Nie prowadzimy sprzedaży sklepowej.Beczki dębowe, balie do saun, donice i inne wyronby bednarskie. Beczka Polska - bednarstwo polskie online